Privacy 

Voor Trampolien! is het belangrijk om je privacy te waarborgen. Het uitgangspunt is om informatie niet met derden te delen zonder dat hier vooraf toestemming voor gegeven is.

Als we binnen de zorgverzekering gaan werken, zijn wij wettelijk verplicht (enige)  informatie te delen met je verzekeraar. Op een factuur moeten we ondermeer noteren wanneer we begonnen zijn, hoe lang we gewerkt hebben en welke diagnose je gekregen hebt. Vaak merken we dat er bij mensen vooral bij het stukje delen van deze diagnose wat weerstand kan ontstaan. Als je ons een ingevulde en ondertekende Privacyverklaring geeft mogen wij de diagnose vermelding achterwege laten.
Tevens zijn wij genoodzaakt om informatie (geanonimiseerd) aan te leveren bij de NZA.
Ook je huisarts is op de hoogte dat je bij ons in zorg bent, want hij of zij heeft een verwijsbrief moeten schrijven. Het is gebruikelijk je huisarts te informeren over wat we doen. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt kun je dit aangeven in het toestemmingsformulier dat je voorafgaand aan de behandeling invult. In de brief waarmee we je huisarts informeren delen we alleen informatie relevant voor je huisarts (aanmeldklachten, luxerende en instandhoudende factoren, DSM classificatie, behandelvoorstel en behandelverloop).

Mocht je via een andere vergoeding zorg krijgen (gemeente, WLZ, AWBZ, WMO),  zijn we vaak verplicht om een verslag te schrijven over wat we gaan doen of hebben gedaan. Dat verslag bespreken we eerst met jou en kan aangepast worden. Hierna kun je zelf de keuze maken om zelf het verslag door te sturen of dat je liever hebt dat wij dit voor je doen. Ook moeten we bij gemeenten en het CAK melden hoeveel zorg je van ons krijgt (zonder iets te vertellen over de inhoud).

Informatie over kinderen naar hun ouders bespreken we meestal met jongeren en ouders gezamenlijk. Jongeren kunnen ons vragen informatie achter te houden.  Hierover zijn regels. Ook zijn er regels over wat wij ouders met gezag en  ouders zonder gezag mogen  melden.

Volledige privacy heb je als je onze zorg particulier inkoopt. Wij noteren alleen intern onze afspraken en het verloop, en dit hoeft met niemand gedeeld te worden.

 

Privacystatement in kader van Algemene verordening gegevensbescherming

Trampolien!, gevestigd te Roggel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63775158, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Trampolien! met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Trampolien! persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. deelnemers aan bijeenkomsten van Trampolien!;
 3. zpp’ers;
 4. alle overige personen die met Trampolien! contact opnemen of van wie Trampolien! persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Trampolien! verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. Video-opnames voor opleidingsdoeleinden, met uitdrukkelijk toestemming van de betrokkene vooraf;
 4. ROM gegevens
 5. ZVT gegevens.

Doeleinden verwerking

Trampolien! verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

Rechtsgrond

Trampolien! verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

Trampolien! kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Trampolien! persoonsgegevens verwerken. Trampolien! sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Trampolien! deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Trampolien! deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

Trampolien! geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Trampolien! ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens

Trampolien! bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Trampolien! hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website die met Trampolien! contact opnemen: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacystatement

Trampolien! kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Trampolien! gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

Je hebt het recht Trampolien! te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Trampolien! door een e-mailbericht te sturen naar ans@trampolien.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Trampolien! persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Trampolien! door een e-mailbericht te sturen naar  ans@trampolien.nl.  Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)